پرسشنامه عوامل اجتماعی اقتصادی موثر برخرابکاری بعنوان نوعی بزهکاری دربین دانش آمزان دبیرستانها

20,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای چندین گویه است و بر روی گروه نمونه ۵۶۰نفر از دانش آموزان دبیرستانی ۱۹-۱۳ ساله شیراز هنجاریابی شده است.