پرسشنامه عوامل اجتماعی اقتصادی موثر برخرابکاری بعنوان نوعی بزهکاری دربین دانش آمزان دبیرستانها

این پرسشنامه دارای چندین گویه است و بر روی گروه نمونه ۵۶۰نفر از دانش آموزان دبیرستانی ۱۹-۱۳ ساله شیراز هنجاریابی شده است.