پرسشنامه عوامل اجتماعی،اقتصادی، وفرهنگی موثر بر قانون گریزی

این آزمون دارای ۷۷ سوال است.که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای روایی و پایایی است.