پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا

10,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه تعیین اهمیت عواملی که بر تصمیم گیری مدیران به واردات یک کالا تاثیر می گذارد میباشد.وشامل ۱۹ عبارت است.