پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش

هدف این ابزار بررسی عوامل اثر گذار بر فروش است.و شامل ۱۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.