پرسشنامه عوامل اثر گذار بر اعتماد مشتریان به بانک

10,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی عوامل اثر گذار بر اعتماد مشتریان به بانک است.وشامل ۷ عبارت میباشد.