پرسشنامه عمومی والدین برای مشاوران و روانشناسان بالینی

این ابزار دوقسمت است که قسمت اول نظر خانواده در مورد کودک میباشد که گزینه های پاسخ به آنها بله وخیر ویا کم،درحدمتوسط،خیلی میباشد قسمت دوم ابزار پرسشنامه معلم است ودارای ۱۷ مقیاس میباشد ونظر وانتظارات مدرسه دررابطه با کودک میباشد.