پرسشنامه عمل به باورهای دینی

این آزمون دارای ۲۵ ماده  است  که باورهای دینی رااندازه می گیرد. که دارای شیوه نمره گذاری و پایایی میباشد.