پرسشنامه عملیات مدیریت

این پرسشنامه دارای ۸ عبارت است که گزینه های پاسخ به سوالات بصورت کاملا مخالفم مخالفم،بی نظرم،موافقم،کاملا موافقم میباشد.