پرسشنامه عملکرد سازمانی

20,000 ریال – خرید
 پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت  دارای  ۴۲بوده  و هفت مولفه ی توانایی .  وضوح.  کمک .  مشوق . ارزیابی .اعتبار .و محیط .را مورد سنجش قرار می دهد. به صورت فایل ورد است