پرسشنامه عملکرد جنسی زنان

این پرسشنامه دارای ۲ بخش است که در مجموع ۴۳ سوال دارد و در قالب فایل pdfاست.