پرسشنامه عملکرد توزیع کنندگان

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی عملکرد توزیع کنندگان است.وشامل ۲۶ عبارت وروش امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.