پرسشنامه علوم تربیتی

این پرسشنامه دارای ۳۴ گویه است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد ،متوسط،کم،وخیلی کم است ودر قالب فایل wordمیباشد.