پرسشنامه علل کم رغبتی اولیاء به مشارکت درامور انجمن اولیاء و مربیان

هدف این آزمون شناخت علل کم رغبتی اولیا دانش آموزان در مشارکت امور مربوط به اولیا ومربیان است که دارای۴۹میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است.