پرسشنامه علل وعوامل گرایش به اعتیاد در بین جوانان

این پرسشنامه دارای ۴۸ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط، کم وخیلی کم است.