پرسشنامه علل حاشیه نشینی

این پرسشنامه دارای ۲۹سوال است که در قالب فایل wordاست.