پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

این پرسشنامه دارای ۵۸ سوال دو گزینه ای است ونمره گذاری آن بصورت صفر و یک است واز روایی واعتبار برخوردار است.