پرسشنامه عدم اطمینان بازار یابی

هدف این ابزار بررسی میزان عدم اطمینان بازار یابی است.وشامل ۴ عبارت است که آزمودنی میزان موفقیت خودرا باهریک از عبارات مشخص می کند.ودارای روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.