پرسشنامه عدم اطمینان بازار یابی

10,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی میزان عدم اطمینان بازار یابی است.وشامل ۴ عبارت است که آزمودنی میزان موفقیت خودرا باهریک از عبارات مشخص می کند.ودارای روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.