پرسشنامه عدالت سازمانی

هدف این آزمون بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و میزان سلامت سازمانی است.ودارای ۳۶ سوال میباشد که روایی و پایایی آن مورد تایید میباشد.