پرسشنامه طلاق عاطفی

45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه مشتمل بر ۲۸ گویه و سه خرده مقیاس عاطفی،رفتاری و شناختی می باشد.وازنوع مداد-کاغذی است.ودارای روش نمره گذاری وپایایی و روایی است.