پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه

این پرسشنامه شامل ۷۵ سوال است .که بر روی ۳۸۷ نفر از دانشجویان شهر تهران هنجار یابی شده است و دارای اعتبار و پایایی وروش نمونه گذاری میباشد.