پرسشنامه طراحی شغل

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه درجه بندی ویژگیهای شغل براساس اهمیتی که برای فرد دارد میباشد که شامل عبارت است که از دوطرف درجه بندی میشودیکی اهمیت آن برای شما و اهمیت آن برای دیگران.در این آزمون پایین ترین درجه ۱وبالاترین درجه ۱۰است.