پرسشنامه طراحی شغل

هدف این پرسشنامه درجه بندی ویژگیهای شغل براساس اهمیتی که برای فرد دارد میباشد که شامل عبارت است که از دوطرف درجه بندی میشودیکی اهمیت آن برای شما و اهمیت آن برای دیگران.در این آزمون پایین ترین درجه ۱وبالاترین درجه ۱۰است.