پرسشنامه طراحی آموزشی(محتوای واحد درسی)

10,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی میزان مناسب بودن محتوای واحد درسی است.وشامل ۸ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.