پرسشنامه طبقه بندی شدت ۰خشونت

20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۵ سوال است که بالاترین سطح خشونتی را که جوان در طی ۶ ماه تا یکسال گذشته به آن رسیده است را اندازه گیری میمند و دارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.