پرسشنامه طبقه بندی شدت۰خشونت

این آزمون شامل ۵ سوال است که بالاترین سطح خشونتی را که یک جوان در طی ۶ ماه تا یکسال گذشته به آن رسیده است را اندازه می گیرد.ودارای تحلیل و نمره دهی است.