پرسشنامه شیوه یادگیری

این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بهمراه دستورالعمل است ودر قالب فایل wordاست.