پرسشنامه شناسایی ار تباطات

این پرسشنامه به فرد میگوید که آیا برقرار کننده ارتباط موثر می باشدیا خیر؟وشامل ۳ عبارت است که هرکدام دارای ۱۳ جمله است که از اعداد ۱تا۷ درجه بندی شده است و دارای نحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.