پرسشنامه شناخت شخصیت

این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال و روش نمره گذاری است که متعلق به باس،والنزی،والدریج میباشد ودر قالب فایل wordاست.