پرسشنامه شناخت سازمان

این پرسشنامه به سازمان کمک خواهد کرد تا با انجام تجزیه وتحلیل خود با استفاده از مدل شش بعدی وایز بورد به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی یابد.ودارای ۳۵ سوال است همراه با نحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج.