پرسشنامه شناخت ارزشها

هدف این پرسشنامه این است که شخص در زندگی خود برای چه چیزهای ا۱۸ی ارزش بیشتری قائل است.در این پرسشنامه ۱۸ ارزش بطور تصادفی فهرست شده است که آزمودنی ارزشهایی که از اهمیت بیشتری برخوردارند بترتیب از ۱تا ۱۸ مرتب میکند.