پرسشنامه شرکت های متعالی

هدف این ابزار بررسی ادراکات مشتریان در زمینه شرکت های متعالی است.وشامل ۲۲ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.