پرسشنامه شرکت های متعالی

20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی ویزگیهای توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید است.ودارای ۵۳ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.