پرسشنامه شرکت های متعالی

هدف این پرسشنامه بررسی ویزگیهای توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید است.ودارای ۵۳ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.