پرسشنامه شخص با حساسیت حسی بالا

این آزمون شامل ۲۷ سوال خود گزارشی است که واکنش پذیری روان شناختی به محرکهای محیطی را مورد سنجش قرار می دهد. ودارای اعتبار و پایایی است.