پرسشنامه شخصیت خود شیفته

پرسشنامه NPI-40 یا آزمون شخصیت خود شیفته توسط راسکین و تری ساخته شد دارای ۴۰ سوال است که شیوه نمره گذاری ، اعتبار ، روایی نیز دارد پرسشنامه ۳ صفحه و ۷ صفحه شامل شیوه نمره گذاری ، اعتبار و روایی است ۷ خرده آزمون دارد