پرسشنامه شخصیت خودشیفته

این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی مشتمل بر ۴۰ گویه و۷ خرده مقیاس است.واز پایایی وروایی برخوردار است.