پرسشنامه شخصیتی کرنل N2

50,000 ریال – خرید
شاخص کرنل به صورت مجموعه ای از سوال های مربوط به علایم بیماری روان تنی وروان پزشکی  اعصاب روان تدوین شده است که دارای ۱۰۱سوال وروش نمره گذاری وپایای و روایی است بهمراه توضیحات و دستورالعمل آزمون.