پرسشنامه شخصیتی کرنل N2

شاخص کرنل به صورت مجموعه ای از سوال های مربوط به علایم بیماری روان تنی وروان پزشکی  اعصاب روان تدوین شده است که دارای ۱۰۱سوال وروش نمره گذاری وپایای و روایی است بهمراه توضیحات و دستورالعمل آزمون.