پرسشنامه شخصیتی سیاتل

این پرسشنامه دارای ۴۵ سوال است که توسط گرین برگ و کاسچی ساخته شده است دارای ۴ خرده مقیاس است : اضطراب ،مشکلات رفتاری ، جسمانی کردن و افسردگی مناسب برای کودکان کلاس سوم ابتدایی و بالاتر شیوه نمره گذاری برای هر خرده مقیاس دارد .