پرسشنامه شخصیتی روان نژندی knpi

30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۶۶سوال ۵ گزینه ی می باشد.این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری واعتبار و روایی می باشد.