پرسشنامه شایستگی های اجتماعی فرزند-والدین

20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال است که ارزشیابی شایستگی های اجتماعی فرزندان وسرپرستان آنها در خانه را اندازه گیری میکند ودارای تحلیل وروش نمره گذاری میباشد.