پرسشنامه شایستگی های اجتماعی فرزند-والدین

این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال است که ارزشیابی شایستگی های اجتماعی فرزندان وسرپرستان آنها در خانه را اندازه گیری میکند ودارای تحلیل وروش نمره گذاری میباشد.