پرسشنامه شایستگی فرهنگی در بیمارستان

هدف این آزمون بررسی شایستگی ها و توانایی های فرهنگی درکارکنان بیمارستان است.وشامل ۱۲ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.