پرسشنامه شایستگی فرهنگی در بیمارستان

20,000 ریال – خرید
20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی شایستگی ها و توانایی های فرهنگی درکارکنان بیمارستان است.وشامل ۱۲ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.