پرسشنامه شایستگی اجتماعی

این آزمون شامل ۱۹ عبارت است که درک معلم از شایستگی اجتماعی دانش آموز را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.