پرسشنامه شایستگی اجتماعی ۲

این آزمون شامل ۱۰ عبارت میباشد که درک معلم از مقدار تغییرات در رفتارهای اجتماعی وهمکاری دانش آموز دریک سال تحصیلی را اندازه گیری میکند ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.