پرسشنامه شادکامی آکسفورد

این پرسشنامه دارای۲۹ سوال و روش نمره گذاری است که روایی و پایایی دارد ودر قالب فایل wordاست.