پرسشنامه شاخص نگرش به زندگی

هدف این آزمون ارزیابی میزان معنا خواهی در زندگی است. ودارای ۲۸ عبارت میباشد که گزینه های پاسخ به آنها موافقم،نظری ندارم،مخالفم میباشد ودارای روایی و پایایی و روش نمره دهی است.