پرسشنامه شاخص مصرف مواد افیونی

این پرسشنامه دارای سوالاتی در مورد مصرف انواع مواد،بزهکاری،ودلالی(فروش مواد) وجعل اسناد بهمراه دستورالعمل میباشد.ودر قالب فایل pdfاست.