پرسشنامه شاخص رضایت زناشویی lms

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال ۷ گرینه ی می باشد.این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری واعتبار و روایی می باشد.