پرسشنامه شاخص تمایل جنسی همسر

این آزمون دارای ۲۵ سوال وروش نمره گذاری است که از پایایی و روایی برخوردار است .این ابزار هنجار یابی شده است.