پرسشنامه شاخص تمایل جنسی هالبرت

هدف این پرسشنامه سنجش میزان تمایل بارز جنسی است.ودارای ۲۵ سوال و روش نمره گذاری و اعتبار و روایی میباشد.