پرسشنامه شاخص تمایل جنسی هالبرت

40,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه سنجش میزان تمایل بارز جنسی است.ودارای ۲۵ سوال و روش نمره گذاری و اعتبار و روایی میباشد.