پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج

30,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری بی ثباتی ازدواج یااحتمال طلاق است.و شامل ۱۴ سوال و روش نمره گذاری میباشد واز اعتبار و روایی برخوردار است.