پرسشنامه شاخص بهزیستی فردی بزرگسالان

این ابزار دارای دو فرم شفاهی و نوشتاری است که هرکدام دارای ۸ عبارت است که از پایایی و روایی برخوردار است ودارای روش نمره گذاری میباشد.