پرسشنامه شاخص اقتدار والدینی

این آزمون درک فرندان از رفتار آمرانه والدین در دوبعد را اندازه گیری میکند.وشامل ۱۶ عبارت وروش نمره گذاری میباشد.